เมนูหลักอบรม

 

กิจกรรมช่วงเช้า

- หน้าหลัก
- ผอ.เขตให้นโยบาย
- จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้
- แบ่งกลุ่มทบทวนหลักสูตร
- ตัวอย่างโครงสร้างมาตรฐาน
การกำหนดหน่วย/แผนการ
จัดการเรียนรู้

กิจกรรมช่วงบ่าย

- โปรแกรมเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล

- เอกสารที่เกี่ยวข้องการวัด
และประเมินผล

- ตัวอย่างเครื่องมือเครื่องวัด
และประเมินผล

- ภาพกิจกรรม

 

คำชี้แจง

ภาคเช้า
1. ชี้แจงความเป็นมา
2. เปิดคลิป ผอ.เขตให้นโยบาย (17 นาที)
3. เปิดคลิป คำบรรยายจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ (25 นาที)
4. แบ่งกลุ่มทบทวนหลักสูตร (กลุ่มละ 2-3 โรงเรียน)
5. นำเสนอตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา/โครงสร้างรายวิชา/ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในหน้าเว็บของ
กลุ่มนิเทศฯ


ภาคบ่าย
1.ผู้ดำเนินการจัดประชุม นำเสนอโปรแกรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล (ตาม PPT)
2.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 โรงเรียน ทบทวนระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
การบันทึกผลเวลาเรียน การผ่านตัวชี้วัดรายสาระ การดำเนินการวัดผลระหว่างเรียน ปลายปี/ปลายภาค นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อที่ประชุม
3. ผู้ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอคลิปโปรแกรมสำเร็จรูปการวัดและประเมินผล (15 นาที)
4. ผู้ดำเนินการจัดประชุม นำเสนอตัวอย่างแบบทดสอบ O –NET NT Pre o net ข้อสอบกลาง ที่อยู่ในหน้าเว็บ
ของกลุ่มนิเทศฯ
5. สรุป ปิดการประชุม

 

 

 


© Copyright 2020 กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office1 โทร.084-6043404